fairnESSkultur Alpha Version: Feel free to sign up and join in while our work keeps progressing for you.

  • Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español

Stel je voor,

WILLEN WE VANAF HET BEGIN SAMEN "GOEDE KERSEN ETEN"...

Algemene voorwaarden ONLINE - Stand 10/2020

 

1) Voorwerp van het contract

fairnESSkultur GmbH is een tweeledig merk: Online, op fairnesskultur.com maken we het mogelijk om te zoeken naar uw producten en diensten die u in uw profiel als producent / hotelier / gastronomie (of als consument, regio NGO, (midden) dealer) heeft gepubliceerd en we maken uw netwerken & supply chains bekend zodat de consument kan zien wat van wie komt - voor meer transparantie, vergelijkbaar met een "online marktplaats". Offline staat fairnESSkultur als "lifestyle merk" voor een nieuwe cultuur & houding voor meer samenwerking, eerlijkheid, wederzijds begrip, waardering, een eerlijk prijsbeleid, verantwoordelijkheid in de handel en ondersteuning van regionale producenten, restauranthouders en hoteliers om de wereldwijde diversiteit te bevorderen, meer transparantie in herkomst, tolerantie, (levens)kwaliteit, soort-passende houding, duurzaam ondernemen en regionaal genieten met een zuiver geweten.


1.2  Toepassingsgebied

Voor het online merk bieden we een platform onder het hoofddomein www.fairnesskultur.com, dat gebruikersprofielen publiceert en beheert (zie punt 2 e.v.) en hun bewustzijnsniveau ondersteunt en promoot door middel van verschillende marketingstrategieën. Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op onze online diensten. Afzonderlijke "Algemene Voorwaarden OFFLINE" zijn van toepassing op onze offline diensten. Als u ook algemene voorwaarden gebruikt, maken wij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen. Op de overeenkomst zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij wij schriftelijk afwijkende voorwaarden hebben aanvaard.


2)  Netwerk & Profieltypen
2.1 Netwerk

Voorwaarde voor commerciële deelname aan het netwerk is een betaald lidmaatschap (zie punt 3 e.v.) waarmee u kunt kiezen tussen verschillende diensten en combinatiepakketten in de gebruikersprofielen, afhankelijk van de bijdrage en het type bedrijf. Het merk leeft van vertrouwen en transparantie, daarom controleren we uw informatie - want we willen geen "500 vrienden plus X" verzamelen, maar echte, duurzame samenwerkingspartners & leveringskanalen zichtbaar maken.


2.2 Profieltypes
De fairnESSkultur biedt u de keuze tussen de twee profieltypen "Standaard" en "Plus" voor uw profiel. Op de middellange termijn plannen we natuurlijk met grote uitbreidingen voor u. We willen klein beginnen en beetje bij beetje gezond groeien.

3) Vereisten / Registratie
3.1  Eisen
Wij controleren uw lidmaatschapsaanvraag voor het door u gewenste online profiel en de door u verstrekte gegevens op basis van de op dat moment geldende toelatingscriteria als lid in uw ledenbereik (bijv. fairnESSerzeuger, fairnESSwirt, fairnESShotel, etc.). Ons contract wordt uitsluitend gesloten na een succesvolle verificatie en op basis van de ten tijde van de aanvraag geldende prijslijst. Wij behouden ons het recht voor om het lidmaatschap te weigeren als er niet aan de criteria wordt voldaan of als er andere redenen zijn die in strijd zijn met de fairnESSkultur. Er is geen aanspraak op acceptatie als lid.


3.2 Registratie
De registratie als lid kan alleen op uw eigen rekening worden gedaan. Rechten en verplichtingen uit het contract kunnen niet worden overgedragen aan derden. Indien uw bedrijf een rechtspersoon is, gelieve ons het bewijs te leveren (via upload of mail, enz.) dat u een gevolmachtigde bent.

 

 

4) Samenwerking: Uw taken & beloftes als lid
4.1 Controleert u alstublieft: Uw profiel
Houd uw profiel met uw gegevens & informatie actueel, dit is niet alleen goed voor u, maar ook eerlijk voor uw netwerkpartners en uw profielbezoekers. Ons netwerk leeft van transparantie en actualiteit. De basis voor onze samenwerking is dan ook dat u ons tijdig of uiterlijk in onze vragenlijst informeert over eventuele wijzigingen en deze vervolgens bijwerkt.


4.2 Rechten
Wij gaan ervan uit dat u ook de nodige gebruiksrechten heeft voor alle documenten die u gebruikt voor publicatie in uw profiel (teksten, logo's, foto's, oorkonden, prijzen, etc.), in het bijzonder om de documenten in uw profiel online te zetten, en dat u er vrij over kunt beschikken. Als u de rechten van derden schendt, ontslaat u ons van alle claims & kosten die zijn ontstaan door een schending. Dit omvat ook redelijke advocaatkosten. Voor uw "Bapperl" (certificeringen, onderscheidingen, etc.) vragen wij u de actuele proeven te overleggen (via upload of mail, etc.).

 


5) Samenwerking: Onze plichten & garantie voor u
5.1 Hosting & Toegankelijkheid

We hosten en gebruiken de servers hier in Duitsland. Het online platform van fairnesskultur.com zal als testversie draaien vanaf de lancering tot 01/2020. Gedurende deze tijd testen we functies, diensten, optimaliseren we de beveiligingsinstellingen, grafieken/displays of verbeteren we de technische instellingen. We zullen ons best doen om het platform te allen tijde soepel te laten draaien en voortdurend voor u te verbeteren. Puur technisch gezien is het niet mogelijk om 100% beschikbaarheid van websites te bereiken, maar we doen ons best om de toegankelijkheid constant te houden, zelfs tijdens onderhouds-/beveiligingswerkzaamheden of in tijden van hoge toegangspercentages tot de site.

 

5.2 Uitzondering: storingen of weergaveproblemen door derden
Storingen door derden, bijv. openbare telecommunicatienetwerken, stroom- of serverstoringen, overmacht, cyberaanvallen of iets dergelijks, kunnen leiden tot een tijdelijke onderbreking of onderbreking van de dienstverlening of de beschikbaarheid van websites en/of gebruikersprofielen op fairnESSkultur.com. Onderbrekingen in de beschikbaarheid als gevolg van dergelijke omstandigheden vormen geen defect in onze dienstverlening.
We hebben ook geen invloed op een gebrek aan representatie en/of gebruik door ongeschikte of technisch verouderde hardware, software of browserversies, scherminstellingen of onvolledige/niet-geüpdatete tussenopslag (proxy). Het is geen defect van onze diensten als uw profiel niet of niet correct wordt weergegeven aan individuele bezoekers.

 

 

6) Prijzen, facturering & betaling
6.1 Prijzen
Voor het lidmaatschap van fairnESSkultur geldt de prijslijst die geldig is op het moment van het sluiten van het contract. De kosten van de respectievelijke online wensprofielen worden per maand in rekening gebracht, de facturatie vindt elk kwartaal plaats. Maanden die zijn begonnen worden als volle maanden gefactureerd.  Als u bijvoorbeeld uw lidmaatschap in januari ontvangt, wordt uw hele 1e kwartaal (3 maandelijkse kosten vanaf januari-maart) in maart gefactureerd, met de prijslijst die in januari geldig is. Als uw lidmaatschap bijvoorbeeld in november begint, worden in december (4e kwartaal) slechts 2 maandelijkse kosten in rekening gebracht (Nov-dec).

 

6.2 Facturatie
U wordt elk kwartaal gefactureerd, in het midden van de laatste maand van elk kwartaal (maart/juni/september/december). Set-upkosten of bestellingen van koopwaar, tijdschriften of soortgelijke artikelen worden apart in rekening gebracht.

 

6.3 Betaling
De betaling van de factuur gebeurt via uw bankoverschrijving. We slaan geen bankgegevens over u op.

 

 

7) Beëindiging / Blokkering / Beëindiging
7.1  Duur
Uw lidmaatschap van de fairnESSkultur is in eerste instantie 1 jaar geldig en wordt aan het einde van de lopende termijn met een jaar verlengd, zolang er geen opzegging plaatsvindt. Aan het einde van de huidige termijn hebben wij het recht om eventuele wijzigingen in een vragenlijst te vragen (zie punt 4.3) en om de voortzetting van het contract afhankelijk te maken van het feit of er nog steeds aan de toelatingscriteria wordt voldaan (.zie punt 3.1).

 

7.2 Blokkering
Als er ondanks twee betalingsverzoeken nog steeds schulden openstaan, behouden wij ons het recht voor om uw profiel te blokkeren totdat de betaling is verricht.

 

7.3 Beëindiging & verwijdering van het profiel
Zoals in elke relatie willen we graag voor altijd met u in contact komen. Maar we weten ook dat het leven een aantal verrassingen in petto heeft en dat er niet alleen persoonlijke maar ook zakelijke beslissingen genomen kunnen worden die leiden tot een beëindiging. In principe kunt u uw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van een maand tot het einde van de volgende maand.
Wij behouden ons ook het recht voor om uw lidmaatschap om speciale redenen te beëindigen, bijvoorbeeld in het geval van grove of aanhoudende overtredingen van uw contractuele verplichtingen, als u opzettelijk valse informatie hebt verstrekt, als u strafrechtelijk relevante inhoud in uw profiel hebt geplaatst of als uw lidmaatschap schadelijk kan zijn voor onze reputatie (bijvoorbeeld als lid van een sekte of anti-constitutionele groep, etc.) of als er andere redenen zijn die verdere samenwerking onredelijk maken of in tegenspraak zijn met de houding of eisen van de fairnESSkultur

 


8) Verantwoordelijkheid voor de inhoud, aansprakelijkheid en gegevensbescherming
8.1 Verantwoordelijkheid voor de inhoud
Uw gegevens zijn van u.  Dit betekent dat u er ook verantwoordelijk voor bent dat uw gegevens door ons correct worden gereproduceerd en dat u in het bezit bent van de rechten op de gegevens die u hebt vrijgegeven voor publicatie op uw profiel en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. (zie 4.1 e.v.) en dat de informatie over u en uw aanbiedingen waarheidsgetrouw is.

 

8.2  Aansprakelijkheid voor uw inhoud
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door u gepubliceerde inhoud, aanbiedingen, de actualiteit ervan of links naar externe pagina's/ derden, die met of in uw profiel worden aangegeven.


8.3 Beperking van onze aansprakelijkheid
Vanzelfsprekend zijn wij aansprakelijk voor schade die u hebt opgelopen door opzet of grove nalatigheid van onze kant, bij het ontbreken van een aan u beloofde prestatie/prestatie, of indien wij - ook door lichte nalatigheid - essentiële contractuele verplichtingen hebben geschonden (essentieel zijn contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt, op de naleving waarvan de contractpartner zich regelmatig mag beroepen en waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt). Wij zijn in ieder geval aansprakelijk voor schade die door schuld is ontstaan als gevolg van letsel aan het lichaam, de gezondheid of het leven (persoonlijk letsel). In geval van een licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting is onze aansprakelijkheid - met uitzondering van lichamelijk letsel - beperkt tot de schade die kenmerkend is voor het contract en die ten tijde van het sluiten van het contract te voorzien was. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor onze plaatsvervangers (werknemers en vertegenwoordigers) en onze wettelijke vertegenwoordigers.

 


9) Auteursrecht, diensten & wijzigingen, plaats van jurisdictie
9.1 Auteursrecht
De fairnESSkultur is een geregistreerd handelsmerk. Onze logo's, ontwerpen, grafieken, foto's & teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Als u ze wilt gebruiken of reproduceren, hebt u onze voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming nodig. U kunt ook meer informatie vinden in de Offline-AGB. Wij behouden ons alle rechten voor om ook overtreders te straffen.

 


9.2 Diensten en wijzigingen
We doen ons best. Daarom behouden wij ons het recht voor om de diensten die wij aanbieden te wijzigen of om verdere/verschillende diensten aan te bieden. Dit geldt ook voor wijzigingen met betrekking tot het dichten van beveiligingslekken, het voldoen aan wettelijke eisen of hun innovaties, technische updates om de dienstverlening te verbeteren, enz. Zolang deze veranderingen geen significante invloed hebben op de functies (bijv. wijzigingen in de grafische voorstellingen of de rangschikking van de functies), zijn dit geen wijzigingen in de diensten.
Aangezien wij ons echter verder willen ontwikkelen, behouden wij ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. In dit geval zullen we u natuurlijk op tijd informeren. Indien u binnen een maand geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de gewijzigde AV, wordt dit beschouwd als instemming met de gewijzigde AV. Wij informeren u over deze termijn en de gevolgen van het verstrijken van de termijn in de informatie over de geplande wijziging. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de AV, hebben wij het recht het contract op te zeggen op het moment van de geplande wijziging.

 

9.3 Schriftelijke vorm
Wijzigingen of aanvullingen op het contract moeten schriftelijk worden ingediend om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor de annulering van de eis van het schriftelijke formulier.


9.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Duitse recht is van toepassing. Als u een handelaar bent in de zin van het handelsrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, wordt de maatschappelijke zetel van fairnESSkultur als rechtsgebied overeengekomen; wij kunnen echter ook in uw algemene rechtsgebied een rechtszaak aanspannen.

 

 

Wij willen mevrouw Dr. Bäcker & de heer Höfinger van Lausen Rechtsanwälte Partnerschaft bedanken voor hun professionele ondersteuning bij het opstellen van onze algemene voorwaarden en voor de goede samenwerking!